O nas

Homo homini lupus (est) - jak twierdził komediopisarz Titus Maccius Plautus (ok. 250–184 p.n. e). Przez całą historię ludzkości spotykamy się z ludzką niegodziwością, zachłannością, zawiścią czy nienawiścią. Mimo że lepiej działamy w grupie, że ten drugi człowiek potrzebny nam jest do socjalizacji to często nie potrafimy traktować bliźniego jak osoby nam bliskiej, od której możemy otrzymać ale też której możemy dać. Czyż „Więcej szczęścia (nie) wynika z dawania niż z otrzymywania”? Obdarować możemy kogoś fizycznie, ładnym prezentem elegancko zapakowanym. Ale też możemy okazać mu empatię, pokrzepić w smutku, dodać otuchy, pomóc w znalezieniu wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Dziś my wyciągniemy rękę, możliwe że jutro ktoś wyciągnie ją do nas. W ten sposób potraktujemy swojego bliźniego tak, jak chcielibyśmy, w potrzebie, być potraktowani przez niego. Takie postępowanie zgodne jest z duchem Prawa przekazanego nam przez Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus daje następującą wykładnię Prawa: „Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały Zakon i Prorocy” (Mateusza 22:37-40; Łukasza 10:27).


Modlitwa

Jedynym pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest Jezus. Modlitwa zaś jest osobistym spotkaniem człowieka z jego Bogiem. Umożliwia wyznanie wiary, wyrażenie skruchy - refleksji nad własnym zachowaniem i poczuciem żalu za złe czyny, wiąże się z postanowieniem zmiany i prowadzenia bardziej odpowiedzialnego życia. Dlatego, w modlitwie, nie jest potrzebne pośrednictwo kapłana ani specjalne miejsce.

„Również gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy, bo oni lubią się modlić, stojąc w synagogach i na rogach głównych ulic — żeby ich ludzie widzieli . Zapewniam was, że tacy w pełni odbierają swoją nagrodę. Ty jednak, gdy chcesz się pomodlić, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i dopiero potem módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu. Wtedy twój Ojciec, który z ukrycia widzi wszystko, wynagrodzi cię.” (Mateusza 6:5-6)
Jednakże, w sytuacjach gdy wierny odczuwa taką potrzebę, może zwrócić się do kapłana o towarzyszenie w tym spotkaniu.

Sakramenty

Przyjmujemy za naturalne dwa Sakramenty: Chrzest, świadectwo oczyszczenia i nawrócenia z grzechów jako sakrament niepowtarzalny i Eucharystię, liturgiczną celebrację Ostatniej Wieczerzy jako sakrament powtarzalny. (Mateusza 28:18–20, Łukasza 22:15,19)

Zasady Wiary

Przyjęte przez nas zasady Wiary są naszym przewodnikiem na drodze ku lepszemu zrozumieniu Prawdy i wypełnianiu przykazań Przymierza.

Sola Scriptura (tylko Pismo)
Tylko Pismo Święte jest podstawą wiary i autorytetem w sprawach praktyki chrześcijańskiej, traktowane jak samowystarczalne źródło wiary chrześcijańskiej. Wszystkie normy są podyktowane normom Pisma Świętego.

Soli Deo gloria (tylko Bogu chwała)
Bóg jest Stwórcą i Panem Stworzenia, Początkiem i Końcem, źródłem Łaski i Zbawienia. Jedynie Bogu należy się wszelka chwała, bo tylko przez niego dokonuje się zbawienie. Nie wolno oddawać czci czy uwielbienia nikomu innemu, ani relikwii ani wizerunkom.

Solus Christus (tylko Chrystus)
Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi i jest to Jezus. Modlitwa i zbawienie jest możliwe tylko za wstawiennictwem Chrystusa.

Sola Gratia (tylko Łaska)
Zbawienie jest darem, pochodzącym z łaski Boga, a nie jako nagroda. Tylko Bóg jest źródłem łaski, człowiek w żaden sposób nie jest stanie skłonić Boga do ofiarowania mu tej łaski. Zatem niemożliwe jest zapracowanie na łaskę lub jej kupienie.

Sola Fide et Bona Opera (tylko Wiara i Dobre Uczynki)
Jako że wiara bez uczynków martwą jest, tylko wiara w Boga objawiona dobrymi uczynkami może zbawić człowieka. Każdy grzesznik uzyskuje przebaczenie tylko poprzez praktykowanie głębokiej wiary, czego obrazem są dobre uczynki. Praktykowane dobre uczynki są konieczne do autentycznej wiary. Z założenia każdy człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, który przebacza i zbawia tych, którzy w niego wierzą.


Wyznanie Wiary

Nasze wyznanie Wiary jest świadectwem przywiązania do Przymierza i prawd Nowego Testamentu, a zarazem prawowiernej spuścizny całego chrześcijaństwa. Posiada charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się wierzący.

· Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, dawcy życia. I w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Baranka Odkupiciela który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
· Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i stał się człowiekiem.
· Ukrzyżowany za nas, umęczony i pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił do Nieba gdzie zasiada po prawicy Bożej.
· Powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
· Wyznaję jeden Chrzest odpuszczający grzechy i dający nadzieję na życie wieczne.
· A uczynki i słowa moje niech będą świadectwem wiary i serca, zgodnie z Nowym Przymierzem.
· Amen.

Biblia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pomocnymi w studiowaniu Pisma Świętego Biblii więcej ...

Ostatnie wpisy

Czytania

Aktualności